TABLICA OGLWÓJT GMINY BRZEŹNICA UL. KRAKOWSKA 109 34-114 BRZEŹNICA ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w BRZEŹNICY - Umowa o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie Nr K.210.1.1.2021    

Data ukazania się ogłoszenia: 19 luty 2021 r.

 

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

 1. Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,
 2. Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie zarządzania, administracji publicznej lub ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania, administracji publicznej),
 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Znajomość problematyki zarządzania i funkcjonowania jednostek oświatowych,
 2. Znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw:

               - o systemie oświaty,

       - Karta Nauczyciela,

       - o samorządzie gminnym,

       - kodeksu pracy,

       - kodeksu postępowania administracyjnego,

       - prawa zamówień publicznych,

       - o finansach publicznych,

       - o dostępie do informacji publicznej,

       - o ochronie danych osobowych,

     3) Znajomość zasad rachunkowości budżetowej,

 1. Umiejętność kierowania zespołem, myślenia strategicznego, delegowania zadań,
 2. Dyspozycyjność,
 3. Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
 4. Odporność na stres,
 5. Wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 6. Dobra organizacja pracy,
 7. Biegła znajomość obsługi komputera.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Centrum.
 2. Nadzór i koordynacja nad prowadzeniem obsługi gospodarki finansowej, kadrowo - płacowej, administracyjnej, organizacyjnej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.
 3. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Centrum oraz dyrektorów jednostek obsługiwanych,
 4. Sprawdzanie i podpisywanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym.
 5. Nadzorowanie prawidłowości przygotowania przez dyrektorów jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych oraz opracowywanie zbiorczych wniosków do budżetu gminy.
 6. Pomoc dyrektorom obsługiwanych placówek w zakresie prawidłowej realizacji planu finansowego placówki.
 7. Organizowanie i prowadzenie prac statystycznych dotyczących oświaty, sporządzanie zbiorczych i okresowych sprawozdań i analiz.
 8. Opracowywanie planu finansowego Centrum i prawidłowa realizacja budżetu Centrum.
 9. Nadzór nad przygotowaniem przez dyrektorów jednostek obsługiwanych projektów organizacyjnych zgodnych z ramowymi planami nauczania.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek obsługiwanych.
 11. Obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego.
 12. Nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki.
 13. Organizowanie i rozliczanie dowozu uczniów do szkół.
 14. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.
 15. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 16. Nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
 17. Sporządzanie zestawień zbiorczych w Systemie Informacji Oświatowej.
 18. Opracowanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie oświaty i wychowania.
 19. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, żłobków.
 20. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu dla dzieci niepełnosprawnych.
 21. Przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi gminami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gminy.
 22. Współdziałanie z Kuratorium Oświaty w Krakowie jako organem nadzoru pedagogicznego, w realizacji zadań oświatowych.
 23. Przedstawianie organom gminy uwag, opinii, analiz, informacji i wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania oświaty w gminie.
 24. Aktywne starania i sporządzanie wniosków, w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz ścisła współpraca z dyrektorami szkół i Wójtem Gminy w tym zakresie.
 25. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

4. WARUNKI PRACY :

 1. Umowa na czas określony - umowa o zastępstwo
 2. Wymiar czasu pracy  -   1 etat
 3. Praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych,
 4. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Biuro mieści się na parterze budynku: Brzeźnica ul. Krakowska 111.

5. INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny
 2. życiorys (CV)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 5. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
 6. Kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

Uwaga!

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

7. SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy ” do dnia 2 marca 2021 roku do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwu etapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

9. KLAUZULA INFORMACYJNA :

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-312 Brzeźnica.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z w/w strony internetowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.

 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Załączniki do pobrania :

 

 

1. Kwestionariusz Osobowypobierz

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos