4

 

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 470032K w miejscowości Paszkówka w km 0+000 – 0+332”

Dofinansowane ze środków publicznych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej .

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota dofinansowania: 126.252,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 157 815,64 zł

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Podstawowe informacje o projekcie: 

 

Cel projektu: Poprawa dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno – kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności oraz terenów inwestycyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018r. - 10.10.2018r.

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie prac : ścinanie poboczy, korytowanie, frezowanie, podbudowa z tłucznia, wykonanie nawierzchni z masy mineralno –bitumicznej oraz wykonanie poboczy .

 

23