3 1Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica

 

 

 

 

 

1 2

 

Kwota dofinansowania: 1 273 141,00 zł

Całkowite koszty projektu: 2 087 475,67 zł

 

Okres realizacji projektu: 10. 2012 - 06.2013

Cel projektu:

 

W ramach projektu została wykonana zbiorcza hydrobotaniczna oczyszczalnia o pow. 3600 m2 i średniej przepustowości 50 m3/d z rurociągami odprowadzającymi i doprowadzającymi ścieki na i z poletek o łącznej długości 311mb. Dla gminy to jedna z priorytetowych inwestycji, bo pozwala na podłączenie gospodarstw domowych do wcześniej wykonanej, z własnych środków, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Dzięki temu mieszkańcy Paszkówki uzyskali dostęp do kanalizacji sanitarnej.

Nowa oczyszczalnia była pierwszym etapem inwestycji, w ramach drugiego etapu wybudowano w 69 gospodarstwach naszej gminy przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Logo 1Logo 2

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - oś Priorytetowa 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013