Na podstawie Uchwały Nr II/6/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w zakresie statutów sołectw

 

Wójt Gminy Brzeźnica

ogłasza konsultacje z mieszkańcami gminy projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Brzeźnica, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Projekt statutu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109,

- tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie gminy,

- stronie internetowej gminy,

oraz został przekazany do konsultacji Sołtysom wsi i Radom Sołeckim.

 

Zachęcam do zapoznania się z projektem statutu i proszę o wnoszenie opinii i uwag na piśmie poprzez Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Brzeźnica w terminie do dnia 14 stycznia 2019 roku.


Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy i mają charakter opiniodawczy.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy, pok nr 13, tel. 33 879 20 29 w.37

 

Załącznik: Projekt Statutów >> zobacz