OGŁOSZENIE

 

wyniku otwartego konkursu ofert

 

na realizację w latach 2019-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

STOWARZYSZENIE NOWA PERSPEKTYWA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 31, 38-340 BIECZ, NIP 738-214-84-54, REGON 361956894 KRS

 

 

Nazwa zadania publicznego:

Realizacja w latach 2019-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 9 055 463,95 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 95/100).

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

                                            

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos

Brzeźnica, dnia 24 maja 2019 roku