Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

zatrudni

PSYCHOLOGA w projekcie Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi w mieszkaniu chronionym i na terenie Gminy Brzeźnica oraz dla osób samotnych powyżej 60 r.ż. "Damy radę"

 

 

Warunki zatrudnienia: praca na umowę zlecenie

Wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe magisterskie kierunek psychologia,
 3. co najmniej dwuletni staż pracy,
 4. wiedza i umiejętności z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, potwierdzona stosownymi dokumentami,
 5. umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, poczta elektroniczna, Internet).
 6. prawo jazdy kat. B, własny samochód.

 

Predyspozycje osobowościowe :

Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, opanowanie, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność budowania współpracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi opartej na szacunku, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, systematyczność, samodzielność.

 

Zadania :

 1. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi mieszkającymi na terenie Gminy Brzeźnica i przebywającymi w mieszkaniu chronionym.
 2. Współpraca z pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ramach projektu, przy zachowaniu zasad tajemnicy zawodowej.
 3. Diagnozowanie potrzeb, planowanie i realizacja pracy psychologicznej u osób z zaburzeniami psychicznymi (150 godzin w roku; 12-13 godzin w miesiącu).
 4. Wskazywanie głównych kierunków pracy pracownika socjalnego celem uzyskania jak najlepszych efektów udzielanego wsparcia.
 5. Prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy.

Wymagane dokumenty:

 

1. życiorys (CV)

2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą pkt 6

c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

d) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

e) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Krakowskiej
111, Brzeźnica 34-114 Brzeźnica                                                                                
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia .
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.                                                                                                                                                          

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla rozpatrzenia ewentualnego zatrudnienia jako psychologa. 

 

Praca psychologa wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy-umowa - zlecenie na okres 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

 

 „Nabór na stanowisko psychologa” odbywa się w terminie: składanie dokumentów  do dnia 30.12.2019r. do  godziny 15-tej  w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

DK LogoSzczegółowe informacje dotyczące organizowanych przez Biuro Doliny Karpia Naborów przedstawiamy poniżej.

 

 

 

 

 

Linki do naborów:


- nabór 10/2019 - zobacz
- nabór 11/2019 - zobacz 
- nabór 12/2019 - zobacz

 

 

 

TABLICA OGL

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że w terminie wyznaczonym do konsultacji niniejszego projektu uchwały do Urzędu Gminy Brzeźnica wpłynęła jedna opinia dotycząca projektu.

 

 

 

DK LogoMasz pomysł na nowy biznes, chcesz rozwinąć swoją działalność i szukasz źródeł na jej dofinansowanie ? Jesteś Beneficjentem, który realizuje projekt i potrzebuje pomocy przy jego wdrażaniu ?

 

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane pozyskaniem środków z Programów Operacyjnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia, Wnioskodawców wzywanych do uzupełniania dokumentacji aplikacyjnej przez SWM, jak również Beneficjentów realizujących i rozliczających projekty, na bezpłatne doradztwo do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia.


Pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia świadczą bezpłatne doradztwo (Zator, ul. Rynek 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

Każdy zainteresowany może uzyskać indywidualną poradę dostosowaną do potrzeb na każdym etapie projektu, począwszy od przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej poprzez uzupełnienia do SWM, realizację oraz rozliczanie.

 

Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny (tel. 33/841 05 84) i  mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.