Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

zatrudni

PSYCHOLOGA w projekcie Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi w mieszkaniu chronionym i na terenie Gminy Brzeźnica oraz dla osób samotnych powyżej 60 r.ż. "Damy radę"

 

 

Warunki zatrudnienia: praca na umowę zlecenie

Wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe magisterskie kierunek psychologia,
 3. co najmniej dwuletni staż pracy,
 4. wiedza i umiejętności z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, potwierdzona stosownymi dokumentami,
 5. umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, poczta elektroniczna, Internet).
 6. prawo jazdy kat. B, własny samochód.

 

Predyspozycje osobowościowe :

Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, opanowanie, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność budowania współpracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi opartej na szacunku, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, systematyczność, samodzielność.

 

Zadania :

 1. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi mieszkającymi na terenie Gminy Brzeźnica i przebywającymi w mieszkaniu chronionym.
 2. Współpraca z pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ramach projektu, przy zachowaniu zasad tajemnicy zawodowej.
 3. Diagnozowanie potrzeb, planowanie i realizacja pracy psychologicznej u osób z zaburzeniami psychicznymi (150 godzin w roku; 12-13 godzin w miesiącu).
 4. Wskazywanie głównych kierunków pracy pracownika socjalnego celem uzyskania jak najlepszych efektów udzielanego wsparcia.
 5. Prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy.

Wymagane dokumenty:

 

1. życiorys (CV)

2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą pkt 6

c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

d) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

e) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Krakowskiej
111, Brzeźnica 34-114 Brzeźnica                                                                                
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia .
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.                                                                                                                                                          

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla rozpatrzenia ewentualnego zatrudnienia jako psychologa. 

 

Praca psychologa wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy-umowa - zlecenie na okres 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

 

 „Nabór na stanowisko psychologa” odbywa się w terminie: składanie dokumentów  do dnia 30.12.2019r. do  godziny 15-tej  w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ogłasza nabór na stanowisko pracy – Asystenta rodziny

 

I. Wymagania niezbędne:


Asystentem rodziny może być osoba, która:

 

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

8. umiejętność podejmowania decyzji

9. zdolność i otwartość na komunikowanie się

10. poczucie odpowiedzialności.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1. wysoka kultura osobista

2. znajomość obsługi komputera

3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym

4. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy

6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

7. kreatywność, odporność na stres

8. nieposzlakowana opinia.

9. Prawo jazdy kategoria „B”

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną

 

IV. Wymagane dokumenty

 

1. życiorys (CV)

2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą pkt 6

c) że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona

d) że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

e) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

f) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

g) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. przykładowy plan pracy z rodziną.

6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 111, Brzeźnica 34-114 Brzeźnica
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia .
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla rozpatrzenia ewentualnego zatrudnienia jako asystenta rodziny. 

 

Praca Asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy-umowa - zlecenie na okres 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

 

 „Nabór na asystenta rodziny 2020 ” odbywa się w terminie : składanie dokumentów od dnia 02.12.2019 r. do  dnia 16. 12. 2019r. do  godziny 15-tej  w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej

34- 114 Brzeźnica ul. Krakowska 111

 

DK LogoSzczegółowe informacje dotyczące organizowanych przez Biuro Doliny Karpia Naborów przedstawiamy poniżej.

 

 

 

 

 

Linki do naborów:


- nabór 10/2019 - zobacz
- nabór 11/2019 - zobacz 
- nabór 12/2019 - zobacz

 

 

 

TABLICA OGL

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że w terminie wyznaczonym do konsultacji niniejszego projektu uchwały do Urzędu Gminy Brzeźnica wpłynęła jedna opinia dotycząca projektu.