PLAN

 

 

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2018 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XXXIII/342/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica w części dotyczącej miejscowości Brzeźnica wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Brzeźnicy (w obecnie obowiązującym planie teren ten jest oznaczony symbolami 2.1MN1, 2.6P i 2.9MN1).


Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.

Projekt zmiany planu udostępniony będzie w dniach od 17 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, w godzinach od 10.00 do 12.00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, o godz. 10.00.

 

Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brzeźnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2019 r.

 

 

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2019 r.

 

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

 

Załączniki do pobrania:

 

ZMIANA PLANU

 

1.Mapa 1pobierz
1.1Mapa 2pobierz
1.2Mapa 3pobierz
1.3Mapa 4pobierz
2.Tekstpobierz

 

PROGNOZA

 

1.1Mapa 1pobierz
1.2Mapa 2pobierz
2.Tekstpobierz

 

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

TABLICA OGLInformacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Brzeźnica. Tytuł zadania publicznego Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży – Spływ kajakowy ”.

 

 

 

 

DK LogoStowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się w każdy czwartek września, tj. w dniach 5, 12, 19 oraz 26 września 2019 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

 

 

 

 

Na spotkaniach przedstawione zostaną informacje nt. planowanych naborów wniosków. Ponadto uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową (dostępną na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), a także z kryteriami wyboru operacji.

 

Na spotkania zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza osoby/podmioty których wnioski zostały odrzucone.