FE RP MAL EU EFS

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.32.2019
Wójta Gminy Brzeźnica
  z dnia 18 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust.1 pkt. 1, art.5 ust. 4, art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 

 Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

§1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
 3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

 1. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zostanie powołana Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem zostaną zapoznani z wykazem złożonych ofert, złożą oświadczenie dotyczące powiązań z podmiotem składającym ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania: 

 

1. Regulamin, Karta Oceny, Załączniki nr 1 i 2pobierz

 

 


Projekt pn. "Mali giganci"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

FE RP MAL EU EFS

 

 

Nabór do komisji konkursowej

 

              Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Wójt Gminy Brzeźnica

ogłasza z dniem 18 kwietnia 2019 roku  nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Członkiem Komisji Konkursowej mogą  zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 

Członkiem Komisji Konkursowej nie może zostać osoba wskazana  przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

 1. Członkiem Komisji Konkursowej nie może  zostać osoba, która podlegałaby wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

 2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

 3. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej musi zostać podpisane przez zainteresowaną osobę oraz podmiot zgłaszający tj. organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgłoszenie należy  przesłać na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 w terminie do dnia 10 maja 2019 roku do godz. 14:00 (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu).

 4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzeźnica.

 5. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Brzeźnica wybierze w terminie 2 dni roboczych licząc od upływu terminu składania  zgłoszeń  maksymalnie 2 osoby do pracy w Komisji Konkursowej kierując się dotychczasową współpracą z organizacjami oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Brzeźnica.

 6. Decyzja Wójta Gminy Brzeźnica jest ostateczna.

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos 

 

 


Projekt pn. "Mali giganci"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

Ogłoszenie Nr K.210.2.2019

Data ukazania się ogłoszenia: 16 kwietnia 2019 r.

 

URZAD GMINY W BRZEŹNICY

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   - podinspektor w Referacie Finansowym

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

 

 1. Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. Wykształcenie wyższe (kierunek: finanse i rachunkowość, administracja, ekonomia) lub wykształcenie średnie branżowe (z zakresu: finansów i rachunkowości, administracji lub ekonomii) i 3-letni staż pracy,
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu OFFICE.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. Co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków,
 2. Znajomość programu placowego firmy Rekord, księgowego firmy Korelacja, programu Platnik,
 3. Prawo jazdy kat. B,
 4. Ogólna znajomość podstaw funkcjonowania samorządu gminnego, w tym znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, finansach publicznych, rachunkowości, podatku od towarów i usług, systemie ubezpieczeń społecznych, pracownikach samorządowych, wynagradzaniu pracowników samorządowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kodeksu postepowania administracyjnego,
 5. Dobra organizacja pracy,
 6. Odpowiedzialność, skrupulatność, zaangażowanie, dokładność, samodzielność, komunikatywność,
 7. Umiejętność planowania, zarządzania pracą oraz czasem,
 8. Wysoka kultura osobista.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 1. Prowadzenie spraw płacowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 2. Prowadzenie rozliczeń z ZUS, US, PFRON, PUP,
 3. Sporządzanie sprawozdań do GUS lub innych wynikających z wykonywanych obowiązków,
 4. Rozliczanie zaliczek, ryczałtów za jazdy lokalne oraz poleceń wyjazdu służbowego,
 5. Przygotowywanie zaświadczeń dla byłych pracowników na podstawie dokumentacji płacowej,
 6. Sporządzanie poleceń przelewów z tytułu zapłaty zobowiązań,
 7. Przyjmowanie według rejestru dokumentów finansowych od pracowników celem zapłaty,
 8. Ewidemcjonowanie składników majątkowych, w tym: księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 9. Ustalanie zasad sporządzania rocznej inwentaryzacji i nadzór nad jej prawidłowym rozliczeniem,
 10. Rozliczanie inwentaryzacji,
 11. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 12. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 13. Sporządzanie opracowań, analiz, zestawień dla potrzeb pracowników

            

WARUNKI PRACY:

 

 1. Wymiar czasu pracy  -  pełny etat,
 2. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Biuro mieści się na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109.

 

INFORMACJA:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys (CV)
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
 5. Kserokopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Uwaga !


Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

SKŁADANIE OFERT:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica (dziennik podawczy lub sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica,

ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko „podinspektora w Referacie Finansowym” do dnia     26 kwietnia 2019 r. do godz. 13.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwuetapowo:

I etap –ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzającego z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą :


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji przez Urząd Gminy Brzeźnica, zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie Internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

                            mgr inż. Bogusław Antos

 

 

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych oraz zajęć na basenie dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach zamieszkujących Gminę Brzeźnica, tytuł zadania publicznego „Interwencja terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych z Gminy Brzeźnica ”.

 

W dniu 27 marca 2019 roku Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach złożyło do Wójta Gminy Brzeźnica ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych oraz zajęć na basenie dla podopiecznych Stowarzyszenia zamieszkujących Gminę Brzeźnica.

 

Analiza w/w oferty wykazała, że:


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 złotych).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 lub poprzez pocztę e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18 kwietnia 2019 roku.

Załącznik: UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

DK LogoZarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2019", które odbędzie się 3 kwietnia (środa) 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:00.

 

 

 

 

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje nt. zaplanowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz naborów wniosków o dofinansowanie w ramach PO "RiM" na lata 2014-2020, wraz z niezbędną dokumentacją konkursową.


Do udziału w spotkaniu zapraszamy potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza  tworzących miejsca pracy oraz przedstawicieli grup defaworyzowanych (w tym rybaków).