OGŁOSZENIE

 

wyniku otwartego konkursu ofert

 

na realizację w latach 2019-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

STOWARZYSZENIE NOWA PERSPEKTYWA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 31, 38-340 BIECZ, NIP 738-214-84-54, REGON 361956894 KRS

 

 

Nazwa zadania publicznego:

Realizacja w latach 2019-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 9 055 463,95 zł (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 95/100).

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

                                            

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos

Brzeźnica, dnia 24 maja 2019 roku

 

 

 

Ogłoszenie nr:  K.210.2.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Podinspektor w Referacie Finansowym

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrana została Pani Anna Zielińska  zamieszkała Spytkowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Anna Zielińska uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej procedury naboru.

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

FE RP MAL EU EFS

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.32.2019
Wójta Gminy Brzeźnica
  z dnia 18 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust.1 pkt. 1, art.5 ust. 4, art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 

 Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

§1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
 3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

 1. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zostanie powołana Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem zostaną zapoznani z wykazem złożonych ofert, złożą oświadczenie dotyczące powiązań z podmiotem składającym ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania: 

 

1. Regulamin, Karta Oceny, Załączniki nr 1 i 2pobierz

 

 


Projekt pn. "Mali giganci"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

FE RP MAL EU EFS

 

 

Nabór do komisji konkursowej

 

              Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Wójt Gminy Brzeźnica

ogłasza z dniem 18 kwietnia 2019 roku  nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Członkiem Komisji Konkursowej mogą  zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 

Członkiem Komisji Konkursowej nie może zostać osoba wskazana  przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

 1. Członkiem Komisji Konkursowej nie może  zostać osoba, która podlegałaby wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

 2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

 3. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej musi zostać podpisane przez zainteresowaną osobę oraz podmiot zgłaszający tj. organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgłoszenie należy  przesłać na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 w terminie do dnia 10 maja 2019 roku do godz. 14:00 (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu).

 4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzeźnica.

 5. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Brzeźnica wybierze w terminie 2 dni roboczych licząc od upływu terminu składania  zgłoszeń  maksymalnie 2 osoby do pracy w Komisji Konkursowej kierując się dotychczasową współpracą z organizacjami oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Brzeźnica.

 6. Decyzja Wójta Gminy Brzeźnica jest ostateczna.

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos 

 

 


Projekt pn. "Mali giganci"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.