TABLICA OGLDzięki aktywnemu działaniu grupy inicjatywnej z Łączan i Wójta Gminy Brzeźnica w dniu 25 września br. w Urzędzie Gminy Brzeźnica odbyło się kolejne spotkanie dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Brzeźnica w miejscowości Łączany i Chrząstowice.

 

 

 

 

W spotkaniu wzięli udział: grupa inicjatywna z Łączan - Jan Michalec, Stanisława Kozioł, Mieczysław Kozioł, Stanisław Grela, Marek Kochański, Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos, Zastępca Dyrektora PGW WP RZGW Kraków Tomasz Sadag, Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie – Tadeusz Banduła, Radni Gminy Brzeźnica - Adam Kutermak oraz Mateusz Wełna-Kozioł, Sołtys wsi Chrząstowice – Bronisław Kapusta, pracownik Urzędu Gminy - Mirosława Zybek.


Na spotkaniu zostały omówione bardzo istotne sprawy dla mieszkańców Łączan i Chrząstowic. W trakcie dyskusji wypracowano następujące wnioski.

Do końca 2019 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie:


- przygotuje projekt planu koncepcji budowy przepompowni na rowie R u wylotu do rzeki Wisły co w znacznym stopniu zmniejszy zagrożenie powodziowe. Mieszkańcy miejscowości Łączany i Chrząstowice pozbawieni zostaną ciągłych obaw stresu, a ich warunki zdrowotne ulegną poprawie.

- wykona projekt i dokumentację techniczną budowy opaski brzegowej prawego brzegu rzeki Wisły na odcinku od wlotu kanału Łączany - Skawina aż do stopnia wodnego na długości około 600 m.

- wykona priorytetowo projekt planu kompleksowej modernizacji prawego wału w km 0+000- 0+800 oraz lewego wału w km 0+000-0+900, obwałowań Potoku Półwiejskiego w miejscowości Łączany.

- wykona projekt planu naruszenia i zniszczenia linii brzegowej na odcinku ok. 300 m długości oraz 20 m w głąb prawego brzegu Wisły w miejscowości Chrząstowice.


Projekty planów w/w robót winny być zalegalizowane pozwoleniem na budowę.


Dodatkowo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podejmie próbę wykonania inwentaryzacji wszystkich urządzeń hydrotechnicznych tj. rowów otwartych, rurociągów i wszystkich budowli zainstalowanych na obiekcie Łączany.


Powyższe wnioski będą przedmiotem kolejnych spotkań z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos