DOM S L 1 MOd tygodnia trwa remont budynku starej szkoły w Łączanach. Powstanie tu Dzienny Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych.

 

 

 

 

 

Obiekt przejdzie gruntowny remont począwszy od instalacji, stolarki, elewacji, pokrycia dachowego. Powstanie budynek zachowujący swój pierwotnie architektoniczny wizerunek,  ale z nowoczesnym wykończeniem.


Poddany remontowi i przebudowie obiekt będzie służył lokalnej społeczności, szczególnie ludziom starszym, w celu organizacji ich dziennego pobytu, w tym wsparcia w zakresie zajęć terapeutycznych nastawionych na aktywność intelektualną i ruchową. Znajdować się w nim będą pomieszczenia służące określonym przez program zajęciom dla osób starszych, a także zaplecze kuchenne i sanitarne.

Prace remontowo – budowlane potrwają do kwietnia przyszłego roku.

DOM S L 2 M

Na częściowy remont, wyposażenie i funkcjonowanie ośrodka pozyskano 3,5 mln złotych w ramach realizowanego projektu „Młodzi Duchem” w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2,Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

EU RZP MAL UE