TABLICA OGLSzanowni mieszkańcy, w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjętej przez parlament i podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 14 stycznia 2020 roku podczas Sesji Rady Gminy Brzeźnica, Radni podjęli uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

 

 

Od 1 lutego 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  • 19,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku gdy właściciel będzie kompostował bioodpady w kompostowniku przydomowym – obowiązkowo trzeba złożyć nową deklarację.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do kompostowania bioodpadów.

 

  • 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość - w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie kompostował bioodpadów na nieruchomości (nie trzeba składać deklaracji)
  • 46,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - w przypadku gdy właściciel będzie oddawał odpady niesegregowane.

 

Deklarację składają tylko te osoby, które będą kompostować bioodpady oraz osoby, które do tej pory oddawały tylko odpady niesegregowane

 

Druki deklaracji są dostępne na stronie internetowej Urzędu www brzeźnica.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica (pok. 37)

 

Deklaracje należy składać w terminie od 3 do 14 lutego 2020 r. :

 

  • w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica przy ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, lub
  • przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 .

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (33) 879 20 29 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Brzeźnica pok. nr 37.

 

Do pobrania:

 

ü  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi >> pobierz

ü  Przykładowo wypełniona deklaracja >> pobierz

ü  Zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych >> pobierz

 

Harmonogram zbiórki odpadów od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

  

 

Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest niezależnymi od samorządu czynnikami zewnętrznymi takimi jak:

 

- wzrost masy odbieranych odpadów od mieszkańców,

- wzrost płacy minimalnej,

- wzrost kosztów związanych z obsługą przez podmioty odbierające odpady komunalne,

- zmiana w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej składowisk odpadów,

- nowe wymaganiami dot. magazynowania oraz w zakresie monitoringu wizyjnego,

- wzrost opłaty za składowanie odpadów tzw. opłata marszałkowska,

- zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał z dołu, w terminach do 30 dnia trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos