UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Z uwagi na przesłane pytania i uzupełnienia do zapytania ofertowego  Zamawiający  korzysta z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106) i zmienia termin składania ofert na dzień 17.01.2018r. godz.10:30.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej w dniu 17.01.2018 r., o godz. 11:00 w budynku administracyjnym Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica,  pok. nr 3 /sala konferencyjna/.

 


Odpowiedzi nr 3 na zapytania do postępowania nr ZI.271.377.2017  pn.:  „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej  w gminie Brzeźnica”

 

Brzeźnica, dnia 8 styczeń 2018 r.

 

 nr ZI.271.377.2017

 

Dotyczy: Postępowania nr ZI.271.377.2017 pn.:  „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica”

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania. W związku tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany armatury wodociągowej „Systemu 2000” (zaciskowych na rurach PE) na armaturę kołnierzową łączoną z rurociągiem za pomocą tulei kołnierzowych na luźny kołnierz z uszczelką?

Odpowiedź  na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza łączenie armatury za pomocą tulei kołnierzowych na luźny kołnierz z uszczelką.

 

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur PE na rury warstwowe PE-RC nie wymagające stosowania podsypki i obsypki piaskowej?

Odpowiedź  na pytanie 2 :

W dokumentacji projektowej zostały zaprojektowane rury PE RC SDR11 PN16 nie wymagające stosowania podsypki i obsypki piaskowej.

 

Pytanie 3 :

Zgodnie z rozdziałem III Zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują: projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Niniejsze dokumenty stanowią załącznik do zapytania ofertowego.” Czy zamieszczony w projekcie „OPIS TECHNICZNY” należy traktować tożsamo ze STWiOR? Jeżeli nie prosimy o zamieszczenie STWiOR na stronie internetowej.

Odpowiedź  na pytanie 3 :

Na stroniewww.brzeznica.pl  w zakładce Przetargi/ Aktualne przetargi zostały zamieszczone STWiOR.

 

Pytanie 4 :

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej „Opinii geotechnicznej wraz z badaniami podłoża, projektem geotechnicznym i opinią geologiczno-inżynierską” stanowiącej integralny element „Projektu budowlanego Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej”

 Odpowiedź  na pytanie 4 :

Na stroniewww.brzeznica.pl  w zakładce Przetargi/ Aktualne przetargi  są  zamieszczone opnie geotechniczne wraz z badaniami podłoża.

 


Odpowiedzi nr 2 na zapytania do postępowania nr ZI.271.377.2017  pn.:  „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej  w gminie Brzeźnica”

 

Brzeźnica, dnia 5 styczeń 2018 r.

 nr ZI.271.377.2017

 

 

Dotyczy: Postępowania nr ZI.271.377.2017 pn.:  „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica”

 

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania. W związku tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

 1. W dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji brak jest profili na wszystkie odcinki. Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie jest to niezbędne do prawidłowej wyceny zadania. Prosimy o uzupełnienie.

 

Odpowiedź  na pytanie 1

Profile zostały zamieszczone na stronie www.brzeznica.pl  w zakładce Przetargi/ Aktualne przetargi

Pytanie 2

2. W dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej brak jest profilu odcinka ­W38 – W87 (H14). Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie jest to niezbędne do prawidłowej wyceny zadania. Prosimy o uzupełnienie.

 

Odpowiedź na pytanie 2

Profile zostały na stronie www.brzeznica.pl  w zakładce Przetargi/ Aktualne przetargi

Nowe załączniki do pobrania:

1. Załącznik nr. 1. zapytanie ofertowe Brzeźnica wod.kanpobierz
2. Załącznik nr. 8 kanalizacja Paszkówkapobierz
3. Załącznik nr. 8 wodociąg Marcyporębapobierz

Odpowiedzi na zapytania do postępowania nr ZI.271.377.2017 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica”

Brzeźnica, dnia 2 styczeń 2018 r.

nr ZI.271.377.2017

Dotyczy: Postępowania nr ZI.271.377.2017 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica”

  

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania. W związku tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

1. Zgodnie z rozdziałem IV pkt 1.2.a) „Wykonawca wykaże się wykonaniem zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia (co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie/przebudowie/ wymianie sieci wodociągowej o długości ponad 1 km) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,…” Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem dwóch robót polegających na wymianie wodociągu dla jednego Zamawiającego o łącznej długości sieci wodociągowej ponad 1 km)

Odpowiedź na pytanie 1

Przedmiotem zamówienia są dwa zadania polegające na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej obejmująca budowę rurociągów o łącznej długości 2934,0m oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami elektrycznymi do przepompowni ścieków obejmująca budowę rurociągów o łącznej długości 5742,2m. Formułując warunek doświadczenia Zamawiający stosował się do zasady proporcjonalności warunku względem przedmiotu zamówienia i określił jego zakres na poziomie minimalnym, który potwierdza wymagane doświadczenie potencjalnego wykonawcy. Dlatego Zamawiający nie uzna tego warunku jako spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się kilkoma robotami, które w sumie osiągną minimalny określony przez Zamawiającego tj.: „ponad 1 km długości sieci wodociągowej”.

Aby spełnić wskazany warunek Wykonawca musi przedstawić dowody na wykonanie zamówienia podobnego do przedmiotu zamówienia o długości sieci wodociągowej co najmniej 1 kilometra w ramach jednej roboty budowlanej.

Pytanie 2

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego (np. w okresach miesięcznych)?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego podczas realizacji zamówienia. W części IV SIWZ „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” jako spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy zostały określone odpowiednie wymagania wobec wykonawców. Określenie tych warunków na tym poziomie miało upewnić zamawiającego, Biż składający oferty wykonawcy będą zdolni udźwignąć finansowo realizację całego zamówienia a ich sytuacja ekonomiczno-finansowa nie spowoduje przestojów w pracach lub ich zaniechania. Informacja o braku możliwości fakturowania częściowego została zawarta w projekcie umowy § 11 pkt 7   „Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty będzie rozliczane w jednej części za całość wykonanych robót, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą do zatwierdzenia faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego.”

Pytanie 3

3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej załącznika nr 4 – projektu umowy. 

Odpowiedź na pytanie 3

Na stronie internetowej www.gminabrzeznica.pl został zamieszczony projekt umowy. Ponadto na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl znajduje się link do załącznika „projekt umowy”.

Ze względu na fakt, iż ww. zapytania i odpowiedzi nie wpływają na zmianę zapytania ofertowego zamawiający nie korzysta z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106). Termin składania ofert oraz treść Zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.


Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na zadanie, pn.:„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica”.

Zamówienie obejmuje dwie części:

Część I:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCYPORĘBA

Część II

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PASZKÓWKA I SOSNOWICE

Nasz znak: ZI.271.377.2017                                               

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Brzeźnica zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na zadanie, pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica”.

Zamówienie obejmuje dwie części:

Część I:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCYPORĘBA

Część II

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PASZKÓWKA I SOSNOWICE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Zapytaniu Ofertowym.

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43 a ustawy z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. 2017, poz. 562 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonania zmniejszeń kwotowych pomocy oraz pomoc technicznej (Dz. U. 2017, poz. 106).

Termin realizacji zamówienia: 15.06.2018 r.

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 09.01.2018 r. o godzinie 1030.

Z poważaniem

mgr inż. Bogusław Antos

Załączniki do pobrania:

1.Zapytanie ofertowepobierz
2.Załącznik nr 1 - formularz ofertowypobierz
3.Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunkówpobierz
4.Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązańpobierz
5.Załącznik nr 4 - Projekt Umowypobierz
6.Załącznik nr 5 -  Wykaz robótpobierz
7.Załącznik nr 6 - Wykaz osóbpobierz
8.Załącznik nr 7 - Przedmiarypobierz
9.Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowapobierz