OFERTY

 

 

Zestawienie ofert do zapytania o cenę na : „Dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Brzeźnica do końca 2018 roku”

 

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Kwota netto

Podatek

Kwota brutto

1.

F.H.U.BIUROEXPRES Sabina Mrózek

31-828 KRAKÓW, oś. Złotej Jesieni 13

11.900,53

2.737,12

14.637,65

 

 


Urząd Gminy Brzeźnica, przyjmuje oferty cenowe na:

"Dostawę materiałów biurowych do budynku Urzędu Gminy Brzeźnica

do końca 2018 roku."

 

ZP.271.16.2018 r.

Brzeźnica: 17.01.2018r.

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz.1579z późn. zm. )

do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro

I. Prace obejmować będą:

Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy Brzeźnica w roku 2018 - zgodnie z załączonym załącznikiem nr.1, do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie cenowej należy podać wartość zamówienia dla poszczególnych pozycji wymienionych w załączniku nr 1, wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109

Zakres poszczególnych partii zamówienia ustalony będzie każdorazowo zleceniem , w zakresie asortymentowym i cenowym wymienionym w załączniku nr 1 przedłożonym przez Dostawcę.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe i eksploatacyjne wyłącznie spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości materiałów  przy zachowaniu wartości ceny z załącznika nr 1 dostawcy.

II. Termin realizacji zadania: Dostawa materiałów biurowych będzie realizowana sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie – do dnia 28.12.2018

 

III. Warunki wymagane od wykonawców.

1.Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 1.

      

     V. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Brzeźnica, Pani Renata Gajos

pod numerem telefonu (033) 879 20 29 wew. 10 .

     VI. Oferty należy składać:

Załączony formularz do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25.01.2018 r. do godziny 15.00

  

VII. Zamawiający udzieli zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość przedmiotu dostawy określonej w załączniku nr 1   do ogłoszenia.

Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Po wyborze dostawcy z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa na dostawę materiałów biurowych.

Umowa ta będzie zawierała m.in. zapisy o treści:

  • Realizacja umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do 28.12.2018 r.
  • dostawa materiałów biurowych nastąpić ma bezpośrednio do Urzędu Gminy w Brzeźnicy na koszt Dostawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym, którego reprezentować będzie Pani Renata Gajos.
  • każdorazowa dostawa poprzedzona zostanie zamówieniem zgłoszonym Dostawcy telefonicznie i e-mailem lub faxem.
  • po zgłoszeniu zamówienia przez Zamawiającego w w/w sposób dostawa musi być zrealizowana w terminie 2 dni roboczych.
  • Zamawiający zbada towar w terminie 2 dni roboczych od dnia jego dostarczenia
  • w przypadku wad lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje reklamacja natomiast Dostawca w terminie 5 dni od jej otrzymania ma obowiązek wyrównać braki i wyeliminować wady.
  • po otrzymaniu i zbadaniu, otrzymanego towaru Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto Dostawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury VAT do Urzędu Gminy w Brzeźnicy.
  • podane w ofercie przez Dostawcę, a przyjęte przez Zamawiającego w specyfikacji do umowy ceny towarów nie ulegną zmianie, chyba że nastąpi zmiana stawki podatku VAT.
  • ilości materiałów biurowych wskazana powyżej jest ilością szacunkową, może być zwiększyć lub zmniejszona do 20%

IX. Informacja o wyborze wykonawcy: zostaną zamieszczona na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o podpisaniu umowy.

 

Do wiadomości:

- strona internetowa

- tablica ogłoszeń - a/a

 

Załączniki do pobrania:

1.Zestawieniepobierz
2.Formularz ofertowypobierz