Nasz znak: ZP.271.27.2018

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Brzeźnica zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na zadanie, pn.: „Wykonanie zamówienia – usługi dotyczącej pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi planowej do realizacji inwestycji pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Brzeźnica”

 

Zamówienie obejmuje dwie części:

Część I:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCYPORĘBA

Część II

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PASZKÓWKA I SOSNOWICE


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Zapytaniu Ofertowym.

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43 a ustawy z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. 2017, poz. 562 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonania zmniejszeń kwotowych pomocy oraz pomoc technicznej (Dz. U. 2017, poz. 106).

 

Termin realizacji zamówienia: 15.06.2018 r.

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 06.02.2018 r. o godzinie 1030.

Załączniki do pobrania:

 

1. Załączniki do zapytania ofertowegopobierz

Z poważaniem

mgr inż. Bogusław Antos