GMINA BRZEŹNICA

34-114 BRZEŹNICA, ul. Krakowska 109

 

Brzeźnica, dnia 16.02.2018r.

ZP.271.27.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy : postępowania nr ZI.271.27.2018 prowadzonego w trybie otwartego zapytania ofertowego na zadanie : Wykonanie zamówienia – usługi dotyczącej pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi planowej do realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Brzeźnica”

 

Gmina Brzeźnica informuje, że w postępowaniu zapytaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru Wykonawców zadań ujętych w wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

 

Część I: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCYPORĘBA- INSPEKTOR NADZORU

 

Oferta nr 1 :

Firma PRODOM Stanisław Sypuła

Chrząstowice 90A , 34-114 BRZEŹNICA

Uzasadnienie wyboru :

 

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym okazała się najkorzystniejsza w bilansie ceny oraz okresu gwarancji i otrzymała 100 punktów.

Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert :

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/ 90%

Czas reakcji stawienia się Inspektora 10%

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas reakcji

Suma punktów

1.

Firma PRODOM Stanisław Sypuła

Chrząstowice 90A,  34-114 BRZEŹNICA

6.990,00

2 godziny

90,00

10

100,00

2.

INSTALACJE Wod.-Kan.-Gaz-CO-Wentylacje Projektowanie i Wykonawstwo mgr inż. Stefan Sieradzki

ul. Górników 28/3

30-816 KRAKÓW

12.400,00

2 godziny

50,73

10

60,73

 

Część II : ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH PASZKÓWKA I SOSNOWICE

 

Oferta nr 1.      

INSTALACJE Wod. - Kan. – Gaz - CO-Wentylacje Projektowanie i Wykonawstwo mgr inż. Stefan Sieradzki ul. Górników 28/3 , 30-816 KRAKÓW

Uzasadnienie wyboru :

 

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym okazała się najkorzystniejsza w bilansie ceny oraz okresu gwarancji i otrzymała 100 punktów.

Streszczenie i ocena złożonej oferty :

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/ 90%

Czas reakcji stawienia się Inspektora 10%

Liczba punktów w kryterium cena

Liczba punktów w kryterium czas reakcji

Suma punktów

1.

INSTALACJE Wod.-Kan.-Gaz-CO-Wentylacje Projektowanie i Wykonawstwo mgr inż. Stefan Sieradzki

ul. Górników 28/3

30-816 KRAKÓW

28.900,00

2 godziny

90,00

10

100,00

 

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 

Oryginał Pisma >> pobierz