EU

 

Ogłoszenie nr 500053264-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.

 

Gmina Brzeźnica: Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) z Działania 7.2 Transport kolejowy; Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 515942-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500039389-N-2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000, ul. ul. Krakowska  109, 34114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92. 
Adres strony internetowej (url): www.brzeznica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.36.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zabytkowego Dworca kolejowego w Brzeźnicy i zagospodarowanie terenów do niego przylegających na centrum transportu komunikacji zbiorowej. Zakres rzeczowy inwestycji: Przebudowa budynku dworca kolejowego w zakresie wykonania: robót budowlanych (roboty murowe, izolacja pozioma ścian iniekcji krystalicznej ciśnieniowej, kominy, schody żelbetowe z parteru na piętro, roboty tynkarskie, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, stropy nad parterem, nad piętrem, stolarka i ślusarka budowlana, posadzki i okładziny ścian, roboty malarskie, elewacja), instalacje: c.o., wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, tablica świetlna. Zagospodarowanie terenu wokół dworca polegające m.in. na: wykonaniu nowych miejsc postojowych (parkingów utwardzonych kostką brukową „Park&Ride”), wykonanie chodników, częściowe przebudowanie drogi zapewniającej dojazd do dworca, wkomponowanie zaplecza komunikacji autobusowej w teren dworca (odpowiednia lokalizacja i montaż nowej wiaty przystankowej), udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, stojaki rowerowe, system monitoringu, oświetlenie, mała architektura, zagospodarowanie terenów zielonych. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45300000-0

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45200000-9, 45233200-1, 45330000-9, 77310000-6 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert ważnych i nie odrzuconych. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 3 050 000,00 zł. W wyżej wymienionym postępowaniu złożono 2 oferty z następującymi cenami: Oferta nr 1: 3 299 940,20 zł Oferta nr 2: 3 190 731,32 zł Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.