Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109,

34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie”

 

Brzeźnica, dnia 28.03.2018

ZP.271.57.2018

 

Szanowni Wykonawcy
Zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

               

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 późn. zm.) informuję, że w dniu 27.03.2018r. wpłynęło od wykonawcy zapytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie”

Pytanie I

Proszę o doprecyzowanie informacji dot. wykonania piłkochwytów. W dokumencie SST-str.54 poza opisem:

Ogrodzenie z siatki plecionej z zagiętymi końcówkami, o oczkach 45x45 mm w kształcie rombu :

a) siatka wysokości 6,0 m z prętów d:2,7 mm zabezpieczonych antykorozyjnie przez

ocynkowanie + powłoka PVC,

b) drut naciągowy d:3,8mm,

c) pręt sprężający,

d) napinacze,

e) przelotki,

f) obejmy nierdzewne,

g) brama 2-skrzydłowa 300x200 cm ze słupkami oraz kompletem zamkowo-zawiasowych,

wypełnienie z siatki typu Fortinet-Super, zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie + powłoka poliestrowa

h) furtki 100x200 cm ze słupkami oraz kompletem zamkowo-zawiasowych, wypełnienie z siatki typu Fortinet-Super, zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Odpowiedź : Wykonanie piłkochwytów : montaż drutu naciągowego d:3,8 mm co 30 cm na całej wysokości piłkochwytów.

Pytanie II

Pojawią się też stwierdzenia dot. paneli oraz siatki polietylenowej. Czy w związku z powyższym piłkochwyty należy wykonać z siatki stalowej? Nadmieniamy, że takie rozwiązanie generuje spore koszty wykonania. Czy w zamian za siatkę stalową, można zastosować siatki polipropylenową?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę siatki.

 


 

Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109,

34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie”

 

Brzeźnica, dnia 26.03.2018

ZP.271.57.2018

 

Szanowni Wykonawcy
Zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

              

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 późn. zm.) informuję, że w dniu 24.03.2018r. wpłynęły od wykonawcy zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie

Pytanie II

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót ?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ( po wykonaniu bez zastrzeżeń robót i ich odbiorem protokołem częściowym) do wysokości 70 % wartości umowy, przy czym wartość pierwszej faktury nie może być mniejsza niż 30 % wartości umowy. Termin płatności faktury częściowej – 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

 


 

Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109,

34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie”

 

Brzeźnica, dnia 26.03.2018

ZP.271.57.2018

 

Szanowni Wykonawcy
Zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

              

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 późn. zm.) informuję, że w dniu 24.03.2018r. wpłynęło od wykonawcy zapytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie

Pytanie I

W przedmiarze w pozycji : 14 - Nawierzchnia boiska 2-warstwowa poliuretanowo - gumowa

Pojawia się myląca informacja (nawierzchnia grub. 13 mm , ale złożona z warstw 8 + 11 ( co daje 19 mm) proszę o jednoznaczne wskazanie, że nawierzchnia ma mieć grubość 13 mm

Odpowiedź :

Bazę nawierzchni o grubości 13 mm stanowi :

- mata z granulatu gumowego SBR grubości 11 mm

- wierzchnia warstwa która pokryta jest metodą wysokociśnieniowego natrysku 2 mm systemem poliuretanowym wypełnionym drobnej frakcji granulatem EPDM.

Podbudowa pod nawierzchnię wykonana z warstwy elastycznej grubości 35 mm.

Pytanie II

Jakiego koloru ma być nawierzchnia boiska ?

Odpowiedź :

Nawierzchnia boiska w kolorze czerwonym z wyodrębnionymi liniami w różnych kolorach dla poszczególnych dyscyplin sportowych.

 


 

Ogłoszenie nr 534786-N-2018 z dnia 2018-03-21 r.

 

Gmina Brzeźnica: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, krajowy numer identyfikacyjny 53781700000, ul. ul. Krakowska  109 , 34-114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92. 
Adres strony internetowej (URL): www.brzeznica.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.brzeznica.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.brzeznica.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zgodnie z art. 10c ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych w zwiazku a art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustwy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych (Dz.U. z 2016 r poz. 1020) ustaw składanie ofert odbywa się za pośrednictem operatora pocztowego w roumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem gońca 
Adres: 
Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica , ul. Krakowska 109


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie 
Numer referencyjny: ZP.271.57.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie Adres: działki nr 1098/3, obręb 0008 Marcyporęba, jednostka ewidencyjna 121802_2 Brzeźnica. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Marcyporęba o nawierzchni poliuretanowo-gumowej wraz z ogrodzeniem zgodnie z dokumentacją zgłoszeniową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres realizacji robót został szczegółowo opisany w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Zadanie współfinansowane w ramach Programu „Małopolskie boiska” 

II.5) Główny kod CPV: 45212221-1 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45342000-6

 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:


lub dniach:
lub data rozpoczęcia: 

lub zakończenia: 2018-08-10

 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2018-08-10

 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Informacje dodatkowe 
Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel (po uwzględnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej).Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. 
Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym: co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 ustawy Pzp: 2.1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2.1.1 W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ww. pkt 3.1. 2.2 Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł. 2.3 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. pkt 1. 2) c);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ww. pkt 2.1. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł /słownie : sześć tysięcy złotych/ w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena za całość zamówienia

60,00

Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane

40,00

 

 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zgodnie z Załącznikiem nr 5 - Istotne Postanowienia Umowy


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-04-05, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> PLN 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania

1. SIWZ oraz załączniki od 1 do 6pobierz
2. Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowapobierz