ZP.271.53.2018

Brzeźnica, dnia 28.03.2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

                

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1579 ) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych ”, które odbyło się w dniu 28.03.2018 r. o godzinie 9:30.

 Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 3.050.000,00 zł.

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:  

 

Lp.

Firma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena ryczałtowa brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

(miesiące)

Warunki płatności

1.

Firma Usługowa „WACŁAW”

WACŁAW KRZYSZTOF

Tłuczań 238

34-114 BRZEŹNICA

3.035.000,00

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 14.12.2018

84

zgodnie z wymogami SIWZ

2.

Firma Usługowo Remontowo Budowlana ANDRZEJ SZYMULA

Łączany ul. Zagroda 4

34-115 RYCZÓW

3.246.631,41

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 14.12.2018

84

zgodnie z wymogami SIWZ

 

Oryginał Pisma do pobrania >> pobierz