ZP.271.57.2018

Brzeźnica, dnia 05.04.2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1579 ) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Marcyporębie”, które odbyło się w dniu 05.04.2018 r. o godzinie 10:30.

 Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 341.795,00 zł.

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:  

 

Lp.

Firma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena ryczałtowa brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

(miesiące)

Warunki płatności

1.

PHU „GAWLIK”

Paweł Gawlik

ul. Gospodarcza 24/2

32-600 OŚWIĘCIM

367.365,01

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 10.08.2018

72

zgodnie z wymogami SIWZ

2.

EUROCOURT Sp. z o.o.

Ul. Wolność 8, lok. 7

26-600 RADOM

472.615,20

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 10.08.2018

72

zgodnie z wymogami SIWZ

3.

„HYDROWIT” Władysław Witek

Tłuczań 229A

34-114 BRZEŹNICA

387.000,00

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 10.08.2018

72

zgodnie z wymogami SIWZ

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz