Informacje o ogłoszeniu

 

Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji w ramach projektu pn.: . „Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych”

 

Data publikacji ogłoszenia

19-04-2018

Termin składania ofert

27-04-2018

Numer ogłoszenia

1105684

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 (pokój nr 5 -Dziennik podawczy) lub przesłać na adres: Urzędu Gminy Brzeźnica lub e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27.04.2018 do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kutermak, Elżbieta Całus

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

33 879 20 29 wew. 35 lub 51

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji w ramach projektu pn.: . „Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych”
Zakres rzeczowy inwestycji:
Przebudowa budynku dworca kolejowego w zakresie wykonania: robót budowlanych (roboty murowe, izolacja pozioma ścian iniekcji krystalicznej ciśnieniowej, kominy, schody żelbetowe z parteru na piętro, roboty tynkarskie, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, stropy nad parterem, nad piętrem, stolarka i ślusarka budowlana, posadzki i okładziny ścian, roboty malarskie, elewacja), instalacje: c.o., wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, tablica świetlna.
Zagospodarowanie terenu wokół dworca polegające m.in. na: wykonaniu nowych miejsc postojowych (parkingów utwardzonych kostką brukową „Park&Ride”), wykonanie chodników, częściowe przebudowanie drogi zapewniającej dojazd do dworca, wkomponowanie zaplecza komunikacji autobusowej w teren dworca (odpowiednia lokalizacja i montaż nowej wiaty przystankowej), udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, stojaki rowerowe, system monitoringu, oświetlenie, mała architektura, zagospodarowanie terenów zielonych. ( dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej www.brzeznica.pl w zakładce przetargi)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wadowicki Miejscowość: Brzeźnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy dostawy usługi nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji w ramach projektu pn: „Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych”

 

Przedmiot zamówienia

1. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a ponadto:
1) Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;
2) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;
4) Prowadzenie i kontrolę prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie faktury wystawianej przez Wykonawcę robót;
5) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie;
6) Prowadzenie wszelkich spraw formalno – prawnych związanych z wykonywaniem, odbiorami i zakończeniem robót;
7) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;
8) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
9) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową;
10) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
11) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
12) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;
13) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;
14) Sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach zamówienia oraz żądanie wykonania badań dodatkowych,
15) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
16) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;
17) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.

Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (tekst. jedn. Dz.U.2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do zakończenia inwestycji i podpisania protokołu końcowego odbioru robót oraz uzyskania ostatecznej decyzji ws. pozwolenia na użytkowanie – planowany termin zakończenia i rozliczenia 14.12.2018r.

 

Załączniki

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Zakres rzeczowy - przedmiary robót
3. Projekt umowy
4. Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy w załączeniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium :

„cena – 100%” , która dokonywana będzie w niżej określony sposób:
a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.;
b) oferta z najniższą oferowaną ceną „CN” otrzyma 100 pkt.;
c) każda inna oferta „COB” otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
d) 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
e) Gdzie:
f) C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
g) CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
h) COB – cena zaoferowana w ofercie badanej 
Uwaga:

Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.