FE MAL UE

 

ZI.271.53.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych”

 

  1. Informuję, że wpłynęły 2 oferty , z których została wybrana oferta nr 2 wykonawcy :

 

Firma Usługowo Remontowo Budowlana ANDRZEJ SZYMULA

Łączany ul. Zagroda 4

34-115  RYCZÓW

 

 

Za całkowitą cenę ryczałtową: brutto = 3.246.631,41 zł. Słownie brutto : trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 41/100 Okres gwarancji: 84 miesiące .

Jest to oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym w niniejszym postępowaniu, Wykonawca spełnia warunki udziału postępowania.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Liczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji
Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach


1.


Firma Usługowa „WACŁAW”

WACŁAW KRZYSZTOF

Tłuczań 238

34-114 BRZEŹNICA

 

0 pkt

 

0 pkt

 

0 pkt


2.


Firma Usługowo Remontowo Budowlana ANDRZEJ SZYMULA

Łączany ul. Zagroda 4

34-115 Ryczów

60 pkt40 pkt

100 pkt

              

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Do wiadomości:

 

1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy,

2. http://www.brzeznica.pl

3. a/a

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz