Brzeźnica, dnia 07.05.2018r.

ZP.271.73.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

Dotyczy : postępowania nr ZI.271.73.2018 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie : „na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji w ramach projektu pn.: . „Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych”


Gmina Brzeźnica informuje, że w postępowaniu zapytaniu ofertowym wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

 

Oferta nr 2 :

Zakład Budowlany Adam Kozłowski 34-100 WADOWICE Pl. Obr. Westerplatte 13/10

 

Uzasadnienie wyboru :

Powyższa oferta została wybrana, ponieważ zgodnie z kryteriami podanymi w zapytaniu ofertowym okazała się najkorzystniejsza w bilansie ceny i otrzymała 100 punktów.

Streszczenie porównania i oceny złożonych ofert :

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/ 100%


Liczba punktów w kryterium cena

 

1.


Firma PRODOM Stanisław Sypuła

Chrząstowice 90A, 34-114 BRZEŹNICA

27.900,00

61,27

2.


Zakład Budowlany Adam Kozłowski

34-100 WADOWICE Pl. Obr. Westerplatte 13/10

17.097,00

100,00

3.


Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług „KOPROBUD” Ryszard Głowa

32-050 SKAWINA ul. Radziszowska 11

48.669,48

35,12

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

Oryginał Pisma >> pobierz