Nr ZP.271.130.2018

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Działając na podstawie § 6 Uchwały nr XXXV/359/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 07 czerwca 2018 r., w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), zaprasza do składania ofert w:

 

PISEMNYM PRZETARGU

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

GMINY BRZEŹNICA

 

1. Organizator

 

Gmina Brzeźnica

reprezentowana przez 

Wójta Gminy Brzeźnica

 

Adres:

Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Krakowska 109

34-114 Brzeźnica

 

2. Przedmiot przetargu


Organizator przetargu zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji Gminy Brzeźnica na łączną kwotę 7.500.000,00 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

 

 

3. Miejsce przetargu

 

Oferty należy składać na niżej podany adres:

Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Krakowska 109

34-114 Brzeźnica

4. Czas przetargu

 

Oferty należy składać do dnia 06 lipca 2018 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06 lipca 2018 r. do godz. 12.15.

5. Warunki przetargu

 

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Na podstawie art. 4 pkt.3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Specyfikacja Warunków Przetargu wraz z kryteriami oceny ofert są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej BIP Urzędu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Specyfikacji Warunków Przetargu.

Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków złożonych ofert, a także wyboru oferty bez negocjacji.

Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym przetargu będą wiążące do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Załączniki do pobrania : 

 

1. SIWZ oraz Załącznik nr 1 i 2pobierz