ZP.271.142.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.07.2018r w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr K470032 w miejscowości Paszkówka w km 0+000 – 0+332”.


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 174.174,57 zł.

 


Lp.

Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/

60%


Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%
1.


Rejon Utrzymania i Budowy Dróg
Spółka z o.o. ul. Christo Botewa 14

30-798 KRAKÓW


216.177,88

84 miesięcy gwarancji
2.


PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 Klecza Górna


157.815,64

84 miesięcy gwarancji

3.


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe
„DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116 Spytkowice

 


182.740,12

84 miesięcy gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 12.07.2018r.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz