ZP.271.143.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.07.2018r w postępowaniu przetargowym pn. „Remont drogi gminnej nr K470054 w miejscowości Bęczyn – na Draboż w km 0+000÷ 0+400, Remont drogi gminnej nr K470056 w miejscowości Paszkówka – Kolonia w km 0+000÷ 0+380, Remont drogi gminnej nr K470060 w miejscowości Sosnowice w km 0+000÷ 0+310 (Sosnowice – Podlas) ”.


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 370.423,17 zł.

 


Lp.

Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/

60%


Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%
1.


Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski

34-116 SPYTKOWICE

664.288,9784 miesięcy gwarancji
2.


Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.

30-798 KRAKÓW

460.873,7584 miesięcy gwarancji

3.


PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 Klecza Górna

348.682,9284 miesięcy gwarancji

4.


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice

393.916,6084 miesięcy gwarancji


W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 12.07.2018r.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz