ZP.271.144.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.07.2018r w postępowaniu przetargowym pn. „Remont drogi w miejscowościach Brzeźnica i Brzezinka w km 0+000- 0+600 w ramach modernizacji - remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 141.868,02 zł.

 


Lp.

Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/

60%


Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%
1.


Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski

34-116 SPYTKOWICE


247.778,51

60 miesięcy gwarancji
2.


Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.

30-798 KRAKÓW


181.219,41

60 miesięcy gwarancji

3.


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”                       Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice


164.794,08

60 miesięcy gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 13.07.2018r.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz