ZP.271.146.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.07.2018r w postępowaniu przetargowym pn. „Remont drogi gminnej nr K470019 w miejscowości Kossowa w km 0+000÷ 0+380, Remont drogi gminnej nr K470050 w miejscowości Wyźrał w km 0+640÷ 1+010, Remont drogi w miejscowości Łączany ul. Długa w km 0+000÷ 0+164 ”.


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 204.965,96 zł.

 


Lp.

Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/

60%


Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%
1.


Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski

34-116 SPYTKOWICE


417.846,82

84 miesiące gwarancji
2.


Rejon Utrzymania i Budowy Dróg
Spółka z o.o.

30-798 KRAKÓW


282.719,89

84 miesiące gwarancji

3.

 

 


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”                       Franciszek Fryc

34-116 SPYTKOWICE


219.232,22

84 miesiące gwarancji

4.

 

 

 


PRDM WADOWICE Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76 A

34-124 KLECZA GÓRNA


225.166,05

84 miesiące gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 13.07.2018r.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz