ZI.271.144.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Remont drogi w miejscowościach Brzeźnica i Brzezinka w km 0+000- 0+600 w ramach modernizacji - remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmian.) Zamawiający zawiadamia iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne : w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie do do składania ofert, tj. do dnia 13.07.2018 do godz. 10.00 zostały złożone 3 oferty w których zaproponowano ceny brutto :

- oferta nr 1 – kwota : 247.778,51 zł.

-oferta nr 2 – kwota : 181.219,41 zł.

-oferta nr 3 – kwota : 164.794,08 zł.


Ceny tych ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 141.868,02. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie prawne : zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli : cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”  

               

Otrzymują :

 

  1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe , „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116  SPYTKOWICE, ul. Zamkowa 3

  2. Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski 34-116 SPYKOWICE ul. Konwaliowa 32

  3. Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o. , Ul. Christo Botewa 14 30-798  KRAKÓW

  4. a/a

 

Oryginał pisma do pobrania : pobierz