ZI.271.143.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej nr K470054 w miejscowości Bęczyn – na Draboż w km 0+000÷ 0+400, Remont drogi gminnej nr K470056 w miejscowości Paszkówka – Kolonia w km 0+000÷ 0+380, Remont drogi gminnej nr K470060 w miejscowości Sosnowice w km 0+000÷ 0+310 (Sosnowice – Podlas)”

 

1. Informuję, że wpłynęły 4 oferty , z których została wybrana oferta nr 3 wykonawcy :

 

PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA

Za całkowitą cenę :

Cena brutto = 348.682,92 zł.

Słownie brutto : trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 92/100

2. Okres gwarancji : 84 miesiące .

3. Termin wykonania zamówienia : do 28.09.2018 roku

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. Kryteriów uzyskała łącznie 100,00 pkt

 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

Cena brutto – 60 pkt, okres rękojmi – 40pkt.

Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:

Cena brutto – 60 pkt, okres rękojmi – 40 pkt


4.
Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 


Nr oferty


Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/


Cena brutto

Ilość punktów za kryterium cena -   60pkt


Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

Okres gwarancji


Punkty -

za   długość okresu gwarancji – 40 pkt

1.
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski 34-116 SPYKOWICE ul. Konwaliowa 32

664.288,9731,48 pkt.71,48 pkt.
84 m-ce40 pkt
2.

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o.

30-798 KRAKÓW

460.890,8845,39 pkt.

85,39 pkt.

84 m-ce40 pkt
3.


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”  Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3


393.916,60


53,1   pkt.


93,10 pkt.


84 m-ce


40 pkt

 

5. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Otrzymują :

 

  1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe , „DROG-BUD” Franciszek Fryc SPYTKOWICE, ul. Zamkowa 3

  2. PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA

  3. Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski 34-116 SPYKOWICE ul. Konwaliowa 32

  4. Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Spółka z o.o. Ul. Christo Botewa 14, 30-798 KRAKÓW

  5. a/a

 

Oryginał pisma do pobrania : pobierz