ZP.271.164.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.08.2018r w postępowaniu przetargowym pn. „Remont drogi gminnej nr K470027 w miejscowości Marcyporęba w km 0+000- 0+500 (Marcyporęba - Bachorowice) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 141.461,51 zł.

 


Lp.

Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/

60%


Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%

1.


PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 Klecza Górna


144.898,13

84 miesiące gwarancji


2.


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”  Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice


144.549,80

60 miesięcy gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 7.08.2018r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz