ZP.271.165.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.08.2018r w postępowaniu przetargowym pn. „Remont drogi w miejscowościach Brzeźnica i Brzezinka w km 0+000- 0+600 w ramach modernizacji - remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 121.744,42 zł.

 


Lp.

Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/

60%


Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%


1.


PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 Klecza Górna


145.589,84

60 miesięcy gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 07.08.2018r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz