Ogłoszenie nr 500195630-N-2018 z dnia 16-08-2018 r.

 

Gmina Brzeźnica: Remont drogi gminnej nr K470019 w miejscowości Kossowa w km 0+000÷ 0+380, Remont drogi gminnej nr K470050 w miejscowości Wyźrał w km 0+640÷ 1+010, Remont drogi w miejscowości Łączany ul. Długa w km 0+000÷ 0+164

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 580793-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000, ul. ul. Krakowska  109, 34114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92. 
Adres strony internetowej (url): www.brzeznica.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont drogi gminnej nr K470019 w miejscowości Kossowa w km 0+000÷ 0+380, Remont drogi gminnej nr K470050 w miejscowości Wyźrał w km 0+640÷ 1+010, Remont drogi w miejscowości Łączany ul. Długa w km 0+000÷ 0+164

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.145.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac : - Remont drogi gminnej nr K470019 w miejscowości Kossowa w km 0+000÷ 0+380. Roboty remontowe obejmują: - ścinanie poboczy, -wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, -uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym + powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i diabazem, - Remont drogi gminnej nr K470050 w miejscowości Wyźrał w km 0+640÷ 1+010. Roboty remontowe obejmują: - ścinanie poboczy, --wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, -uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym + powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i diabazem, - Remont drogi w miejscowości Łączany ul. Długa w km 0+000÷ 0+164 Roboty remontowe obejmują: - ścinanie poboczy, -wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, -uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym + powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i diabazem, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: przedmiar robót – Rozdział IV do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233320-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 166639.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Spytkowice, ul. Zamkowa3 
Kod pocztowy: 34-116 
Miejscowość: Spytkowice 
Kraj/woj.: małopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 219232.22 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219232.22 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 417846.82 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.