ZI.271.165.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi w miejscowościach Brzeźnica i Brzezinka w km 0+000÷ 0+600 w ramach modernizacji – remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

 

1. Informuję, że wpłynęła 1 oferta, firmy :

PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA

 

Za całkowitą cenę :

 

 

Cena brutto = 145.589,84 zł.

Słownie brutto : sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 84/100

2. Okres gwarancji : 60 miesięcy .

3. Termin wykonania zamówienia : do 15.10.2018 roku

 

Uzasadnienie wyboru :

  

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. Kryteriów uzyskała łącznie 100,00 pkt

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

 

Cena brutto – 60 pkt, okres rękojmi – 40pkt.

Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:

Cena brutto – 60 pkt, okres rękojmi – 40 pkt

 

4. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

Otrzymują :

 

  1. PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA
  2. a/a

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz