ZI.271.164.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej nr K470027 w miejscowości Marcyporęba w km 0+000 ÷ 0+500 (Marcyporęba – Bachorowice)”

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy :

 

PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA

Uzasadnienie wyboru :

1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy :

       1) PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA

       2) Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3

2. Zamawiający zastosował tzw. Procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

3. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację :

 


Nr oferty


Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/


Liczba punktów za kryterium Cena –  60 pkt


Punkty -

za   długość okresu gwarancji – 40 pkt


Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.


PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA

59,86 pkt.40,0 pkt.99,86 pkt.
2.


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”                         Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3

60 pkt.0 pkt.60,00 pkt

 

4. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

5. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

Otrzymują :

 

  1. PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA
  2. Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe , „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116  SPYTKOWICE, ul. Zamkowa 3
  3. a/a

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz