Ogłoszenie nr 500217480-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy: Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Brzeźnica od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588471-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 7059327300000, ul. Krakowska  111, 34-114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338792862, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 338792862.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Brzeźnica od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GCUW.425.26.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy Brzeźnica w roku szkolnym 2018/2019 roku (03 wrzesień 2018 r. – 21 czerwiec 2019 r.) na podstawie biletów miesięcznych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy w formie regularnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Brzeźnica, według linii oraz osobnych rozkładów jazdy, zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017r. poz. 2136). W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z przewozu w każdym autobusie przez osobę dorosłą wskazaną przez Zamawiającego w celu zapewnienia opieki dzieci i uczniów podczas przewozu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.