Ogłoszenie nr 500217573-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół specjalnych w Skawinie, Wadowicach i Kaczynie w roku szkolnym 2018/2019

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 586507-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 7059327300000, ul. Krakowska  111, 34-114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338792862, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 338792862.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół specjalnych w Skawinie, Wadowicach i Kaczynie w roku szkolnym 2018/2019

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GCUW.425.25.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół specjalnych w Skawinie, Wadowicach i Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019. 2) Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szkół oraz odwóz uczniów ze szkół na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. 3) Dowóz uczniów do szkół będzie się odbywał w godzinach porannych, odwóz uczniów w godzinach popołudniowych. 4) Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części opisane poniżej: Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019. Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV: 60130000-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 36111.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Wikliniarzy 105
Kod pocztowy: 34-103
Miejscowość: Woźniki
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38480.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38480.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98901.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół specjalnych w Wadowicach i Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 2018/2019

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32875.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Wikliniarzy 105
Kod pocztowy: 34-103
Miejscowość: Woźniki
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34965.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34965.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138861.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.