Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przedstawia Roczny Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień, które przewiduje przeprowadzić w 2018 roku:

 

 

Lp.Określenie przedmiotu ZamówieniaRodzaj ZamówieniaTryb udzielenia Zamówienia

Orientacyjna wartość Zamówienia

Termin wszczęcia postępowania

w ujęciu kwartalnym

1.Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów UsługaPrzetarg nieograniczony

75 953,00 zł

III kwartał