ZP.271.249.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2018r w postępowaniu przetargowym pn. „Remont dróg gminnych :

Zadanie 1 : Remont drogi gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice   w km 0+000÷ 0+251 i 0+264 – 0+502 oraz 0+523 – 0+880, Remont drogi gminnej nr K470016 w miejscowości Kopytówka w km 0+000÷ 0+500, Remont drogi gminnej nr K470066 w miejscowości Tłuczań w km 0+000÷ 0+546,

Zadanie 2. Remont drogi gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice   w km 0+251 - 0+264 i 0+502- 0+523”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 557.719,85 zł.

 

Lp.
Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/

60%

Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%

1.


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc

34-116 SPYTKOWICE


502.017,10

84 miesięcy gwarancji

2.


PRDM Wadowice Sp.   z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA


548.138,89

84 miesięcy gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 19.10.2018r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 Oryginał Pisma do pobrania >> zobacz