ZP.271.248.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał”.


Informuję, że wpłynęły 2 oferty , z których została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy :

 

Firma Remontowo Budowlana

Andrzej Mrowiec

Chrząstowice 15

34-114 Brzeźnica

 

 

Za całkowitą cenę ryczałtową :

Cena brutto = 294.514,45 zł.

Słownie brutto: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czternaście złotych 45/100

  1. Okres gwarancji: 60 miesięcy .
  2. Termin wykonania zamówienia:
  1. termin robót budowlanych: 07.12.2018 r.  
  2. termin zakończenia przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy: 28.12.2018 r.

  3. Uzasadnienie wyboru :

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. kryteriów uzyskała łącznie 88,60 pkt

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji na roboty budowlane – 28,60 pkt.

Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji – 40 pkt

 

4. Punktacja pozostałych ważnych ofert:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Cena brutto
Ilość punktów za kryterium cena -   60pkt

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach
Okres gwarancji


Punkty -

za długość okresu gwarancji – 40 pkt

2.


Stanisław Barzycki

Zakład Budowlano-Montażowy

Kuków 121A, 34-206 Krzeszów

592.000,0029,84 pkt.

 

69,84 pkt

84 m-ce40 pkt.

 

5. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

 

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

              

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Oryginał Pisma do pobrania >> pobierz