ZP.271.249.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

              

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg gminnych :

Zadanie 1 : Remont drogi gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice   w km 0+000÷ 0+251 i 0+264 – 0+502 oraz 0+523 – 0+880, Remont drogi gminnej nr K470016 w miejscowości Kopytówka w km 0+000÷ 0+500, Remont drogi gminnej nr K470066 w miejscowości Tłuczań w km 0+000÷ 0+546,

Zadanie 2. Remont drogi gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice   w km 0+251 - 0+264 i 0+502- 0+523”

1. Informuję, że wpłynęły 2 oferty , z których została wybrana oferta nr 1 wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice , ul. Zamkowa 3

Za całkowitą cenę :

Cena brutto = 502.017,10 zł.

Słownie brutto : trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 92/100

2. Okres gwarancji : 84 miesiące .

3. Termin wykonania zamówienia : do 30.11.2018 roku

Uzasadnienie wyboru :

 

Jest to oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym w niniejszym postępowaniu, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Punktacja ofert :

 


Nr oferty


Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/


Ilość punktów  za kryterium cena -   60pkt


Liczba punktów -

za   długość okresu gwarancji – 40 pkt


Łączan ilość pkt.

1.


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”                       Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3

60 pkt40 pkt100 pkt
2.

PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA

54,94 pkt40 pkt.

94,94 pkt

 

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Otrzymują :

 

  1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe , „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116  SPYTKOWICE, ul. Zamkowa 3

  2. PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA

  3. a/a

 

Oryginał Pisma do pobrania >> pobierz