Ogłoszenie nr 500266784-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.

 

Gmina Brzeźnica: Remont dróg gminnych : Zadanie 1 : Remont drogi gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice w km 0+000÷ 0+251 i 0+264 – 0+502 oraz 0+523 – 0+880, Remont drogi gminnej nr K470016 w miejscowości Kopytówka w km 0+000÷ 0+500, Remont drogi gminnej nr K470066 w miejscowości Tłuczań w km 0+000÷ 0+546 Zadanie 2. Remont drogi gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice w km 0+251 - 0+264 i 0+502- 0+523

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 632242-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000, ul. ul. Krakowska  109, 34114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg gminnych : Zadanie 1 : Remont drogi gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice w km 0+000÷ 0+251 i 0+264 – 0+502 oraz 0+523 – 0+880, Remont drogi gminnej nr K470016 w miejscowości Kopytówka w km 0+000÷ 0+500, Remont drogi gminnej nr K470066 w miejscowości Tłuczań w km 0+000÷ 0+546 Zadanie 2. Remont drogi gminnej nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice w km 0+251 - 0+264 i 0+502- 0+523

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.249.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie 1. - Remont drogi gminnej Nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice w km 0+000 – 0+251 i 0+264 – 0+502 oraz 0+523 – 0+880 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2011 roku. Roboty remontowe obejmują: - ścinanie poboczy, -wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, -uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym + powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową -Remont drogi gminnej Nr K470016 w miejscowości Kopytówka w km 0+000 – 0+500 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2011 roku. Roboty remontowe obejmują: - ścinanie poboczy, -wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, -uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym + powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową -Remont drogi gminnej Nr K470066 w miejscowości Tłuczań w km 0+000 – 0+546 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2011 roku. Roboty remontowe obejmują: - ścinanie poboczy, -wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, -uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym + powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową Zadanie 2 - Remont drogi gminnej Nr K470011 Brzeźnica – Kopań – Chrząstowice w km 0+251 - 0+264 i 0+502 - 0+523 finansowane ze środków własnych Gminy. Roboty remontowe obejmują: - ścinanie poboczy, -wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, -uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym + powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: przedmiar robót – Rozdział IV do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233320-7

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 453430.77
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe- Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Spytkowice
Kod pocztowy: 34-116
Miejscowość: Spytkowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 502017.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 502017.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 548138.89
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.