Ogłoszenie nr 500268520-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.

 

Gmina Brzeźnica: Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości WyźrałOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 632252-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000, ul. ul. Krakowska  109, 34114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeznica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja budynku jednorodzinnego na dwa mieszkania chronione w miejscowości Wyźrał

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.272.248.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W zakres inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane: - remont przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, polegający na odtworzeniu ich stanu pierwotnego struktury budowlanej i wykończenia, - przebudowa ścian wewnętrznych i ich fragmentów oraz posadzek, w wyniku czego nastąpi zmiana parametrów użytkowych pomieszczeń, - rozbiórka loggi znajdującej się w elewacji od strony południowej, - budowa instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej, w budynku o nr porządkowym 69a, na działce o nr ewidencyjnym 1824/3, w miejscowości Wyźrał, w gminie Brzeźnica. Zakres robót obejmuje : 1. ROBOTY BUDOWLANE 1.1. Ściany i kominy 1.2.Stolarka okienna i drzwiowa 1.3. Tynki wewnętrzne 1.4. Posadzki i okładziny ścian 1.5. Stolarka budowlana 1.6. Roboty malarskie 1.7. Schody, balustrada 1.8. Wykonanie pokrycia dachu nad wejściem do budynku na parter 1.9. Elewacja 1.10. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 2. INSTALACJE WOD.-KAN. 3. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 4. INSTALACJE GAZOWE 5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowią załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), tj. dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót z ogólną charakterystyką obiektu. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i jest podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45262500-6, 45421000-4, 45310000-3, 45330000-9, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 277451.64
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Remontowo - Budowlana Andrzej Mrowiec
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Chrząstowice 15
Kod pocztowy: 34-114
Miejscowość: Brzeźnica
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 294514.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 294514.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 592000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.