Brzeźnica, dnia 12.12.2018r.

 

ZP.271.328.2018

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 późn. zm.)

     do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro

           

I. Przedmiot zamówienia:

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie prac związanych z świadczeniem usług w zakresie wyłapywania, transportu, przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz prowadzenie całodobowej usługi udzielania pierwszej pomocy dla zwierząt poszkodowanych podczas kolizji drogowych z terenu gminy Brzeźnica w 2019 i 2020 roku i udzielenia świadczenia usług weterynaryjnych pierwszej pomocy dla dzikich zwierząt w wyniku kolizji drogowych i innych ewentualnych zdarzeń” .

 

Szacunkowa roczna ilość – 18 szt. psów ryczałtem / dodatkowo wycenione 5 szt./ 5 kotów i 5 szt. ślepych miotów, dodatkowego wyłapywania i przyjęcia do schroniska bezdomnych psów

( o ile taka sytuacja wystąpi) i świadczenia rocznie 8 usług weterynaryjnych pierwszej pomocy dla dzikich zwierząt Skarbu Państwa w wyniku kolizji drogowych i innych ewentualnych zdarzeń z terenu Gminy Brzeźnica.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1) Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wyłapywania, transportu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Brzeźnica oraz utrzymania i sprawowania opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym legalnie.

2) Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego lub Policję najpóźniej w ciągu 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia.

3) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i udzielania pierwszej pomocy dla zwierząt poszkodowanych podczas kolizji drogowej i innych zdarzeń losowych wraz z przyjazdem na miejsce wypadku, ewentualna eutanazja.

4) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840, z późn. zm.), Uchwale NR IV/28/2015 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 4 marca 2015 r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica (załącznik Nr 1 i 2) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753 z późn. zm.).

5) Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w przypadkach koniecznych

Lecznicy Weterynaryjnej.

6) Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.

7) Kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.

8) Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku.

9) Zapewnienie dozoru weterynaryjnego.

10) Oznakowywanie mikrochipem.

11) Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt oraz kompleksowe szczepienie.

12) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje.

13) Prowadzenie ewidencji zwierząt przyjętych do schroniska, książki kontroli weterynaryjnej i prowadzonej ewidencji adopcji osób do których przekazano zwierzęta.

14) Uśpienie ślepych miotów.

15) Przedstawianie Zamawiającemu co miesiąc wraz z fakturą VAT informacji na temat stanu zwierząt w schronisku, tj. ilość zwierząt przyjętych do schroniska z opisem daty, miejsca wyłapania i adres zgłaszającego.
 

Wspólny słownik Zamówień (CPV):  98.38.00.00.0 – usługi psiarni

  

II. Warunki wymagane od Wykonawców:

1. Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył do oferty:

1) Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

2) Referencje- wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie

2. Zamawiający wymaga, aby oferent przed podpisaniem umowy dostarczył:

1) Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu oferenta, do przewożenia bezdomnych zwierząt,

2) Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie nadania przedsiębiorcy weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

3) Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył – oświadczenie prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt, z treści którego wynika, że zobowiązuje się do współpracy z Gminą Brzeźnica w zakresie przyjmowania bezdomnych zwierząt, dostarczonych przez Wykonawcę wyłonionego w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę .

 

III.   TERMIN REALIZACJI ZADANIA:          

Od 01.01.2019r. - do 31.12.2020r.

 

IV. CENA OFERTOWA:

1) Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej.

2) Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.

3) Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4) Najniższa, wskazana kwota zostanie uwzględniona jako najważniejszy czynnik wyboru danej oferty.

 

V. OFERTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ :

 

  1. Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

  Oferta powinna być:

  - opatrzona pieczątką firmową,

  - posiadać datę sporządzenia,

  - zawierać adres lub siedzibę oferenta,

   - podpisana przez wykonawcę. Uprawnienie winno wynikać z właściwych dokumentów rejestrowych wykonawcy lub pełnomocnictwa.

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

     VI. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ:

Załączony formularz Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie prac związanych z świadczeniem usług w zakresie przyjmowania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz prowadzenie całodobowej usługi udzielania pierwszej pomocy dla zwierząt poszkodowanych podczas kolizji drogowych z terenu gminy Brzeźnica w 2019 i 2020 roku.” do pokoju nr 6 (dziennik podawczy) Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033)879 20 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19.12.2018r. do godziny 15.00

 

     VII. INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UDZIELA:

 

Ze strony Zamawiającego osoba uprawnioną do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest – Inspektor ds. Rolnictwa i Mienia komunalnego - Pokój nr 36 Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 20 29 wew.23

 

 

VIII. ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA:

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto określoną w Załączniku Nr 1.

Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Brzeźnica

 

mgr inż. Bogusław Antos

 

Załaczniki do pobrania:

 

1. Formularz Ofertowypobierz
2. Załacznik nr 2 - Umowapobierz
3. Załacznik nr 3 - Oświadczeniepobierz