EFR MAL PROW

 

Ogłoszenie nr 664988-N-2018 z dnia 2018-12-31 r.

 

 

Gmina Brzeźnica: Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 

ZP.271.344.2018

Wszyscy Wykonawcy

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach”

           

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania. Na podstawie art. 38. ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018r poz.1986 z późn. zm.)

Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

 

1.      Proszę o zamieszczenie rzutów przyziemia i parteru z pełnymi wymiarami wszystkich remontowanych pomieszczeń wraz z podaniem wysokości każdego pomieszczenia, w celu umożliwienia zweryfikowania ilości pozycji przedmiarowych. Obecnie rysunki zawierają szczątkowe wymiary, które nie pozwalają na odpowiednią weryfikacje i wycenę zamówienia.


Odp.
Należy dokonać wizji na miejscu, w załączeniu rysunki z wymiarami

 

2.      Brak w udostępnionej dokumentacji rysunku zestawienia stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej (udostępnione rzuty w dużej mierze nie precyzują nawet wymiarów stolarki oraz nie ukazują, które drzwi należy wymienić, a ilości w pozycjach przedmiarowych nie odpowiadają ilościom drzwi, które są zwymiarowane na rzutach). Proszę więc o zamieszczenie rysunku zestawienia stolarki drzwiowej zawierającego parametry i ilości nowoprojektowanej stolarki lub o jednoznaczne wskazanie na rzutach drzwi które ulegają wymianie, jest to niezbędne w celu dokonania wyceny Zamówienia. W innym przypadku proszę o potwierdzenie, że ilości i parametry stolarki należy przyjąć zgodnie z opisem i wyliczeniem pozycji przedmiarowych nr 7-14.


Odp. Potwierdzamy iż, ilości i parametry stolarki należy przyjąć zgodnie z opisem i wyliczeniem pozycji przedmiarowych nr 7-14.

 

3.      Przedmiar poz. 16 dotyczy montażu tabliczek i etykiet z napisami brajlowskimi. Proszę więc o sprecyzowanie lokalizacji i parametrów tabliczek m.in.: wymiary tabliczki, materiał z jakiego maja być wykonane, kolor, jaką treść powinna zawierać tabliczka, itp. Są to niezbędne informacje w celu uzyskania wyceny.


Odp. Tabliczki z twardego plastiku koloru żółtego o wym. szer. do 400 mm i wys. do 300 mm, do 100 znaków na tabliczce, znaki do 3 cm wys. 

 

4.      Z uwagi, że przedmiar ma jedynie charakter poglądowy i informacyjny, a wynagrodzenie będzie rozliczane w formie ryczałtu proszę o jednoznaczne wskazanie, w których pomieszczeniach należy wykonać odbicie tynków, a w których tylko ich przecieranie lub o potwierdzenie, że należy zachować podział zgodny z przedmiarami robót, jest to niezbędna informacja do z kalkulowania odpowiedniej ilości robót.


Odp. Odbicie tynków wykonać zgodnie z przedmiarem robót, poz. 19 i 20

 

5.      Rzut przyziemia - proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach:1/1, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, nie należy wykonywać robót dotyczących: odbicia tynków/przecierania istniejących tynków/wykonania nowych tynków, malowania, okładziny ścian płytkami, ponieważ nie zostały one uwzględnione w przedmiarach robót. W innym przypadku proszę o sprecyzowanie rodzaju prac jakie należy wykonać w tych pomieszczeniach oraz o podanie ilości przedmiarowych (brak wymiarów na rysunkach uniemożliwia wyliczenie ilości robót).


Odp. W/w pomieszczenia należy doprowadzić do stanu pierwotnego po wykonaniu projektowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

 

6.      Przedmiar poz. 31 dotyczy wykonania sufitu podwieszanego z płyt z włókien mineralnych 60x120. Z uwagi, że sufit ten znajdować się będzie w pom. imprez kulturalno-rozrywkowych, proszę o sprecyzowanie parametrów akustycznych omawianego sufitu.


Odp. Pochłanianie dźwięku EN ISO 354

αw = minimum 0,95 zgodnie z EN ISO 11654

NRC = minimum 0,90 zgodnie z ASTM C 423

Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,f,w = 28 dB zgodnie z EN ISO 10848

Izolacyjność akustyczna Rw = 15 dB zgodnie z EN ISO 10140-2:2010

Odporność na wilgoć do 100% względnej wilgotności powietrza

Materiał klasy ogniowej A1 zgodnie z EN 13501-1

Odbicie światła w przypadku bieli podobnej do RAL 9010

bez efektu olśnienia do ok 88%

Kolor biały podobny do RAL 9010

czarny podobny do RAL 9004 (tylko w krawędzi SK)

System widoczny, płyty wyjmowane.

 

7.      Przedmiar poz. 32 - proszę o potwierdzenie, że przyjęta ilość odbicia płytek ze ścian jest zgodna z rzeczywistością i że taką ilość należy przyjąć do wyceny. Brak możliwości wyliczenia ilości z zamieszczonej dokumentacji.


Odp. Potwierdzamy iż, ilość odbicia płytek ze ścian jest zgodna z rzeczywistością.

 

8.      Przedmiar poz. 33 dotyczy rozebrania posadzki z płytek lecz nie obejmuje wszystkich pomieszczeń przyziemia. Biorąc pod uwagę, że w pom.: 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, K -klatka schodowa, należy wykonać nowy ruraż instalacji c.o. i wod-kan., który prowadzony jest w istniejącej posadzce, proszę o potwierdzenie, w w/w pomieszczeniach również należy wykonać nowe warstwy posadzki.


Odp. W/w pomieszczenia należy doprowadzić do stanu pierwotnego po wykonaniu projektowanych instalacji.

 

9.      W pom. K - klatka schodowa, 1/21 oraz 1/13 znajdują się istniejące biegi schodowe  proszę o sprecyzowanie czy istniejącą okładzinę biegów schodowych należy rozebrać oraz czy należy wykonać nowe obłożenie schodów płytkami GRES.


Odp. Nowe obłożenie schodów płytkami GRES należy wykonać tylko w pom. 1/21

 

10.  Przedmiar poz. 55 dotyczy wykonania parkietu dębowego w pom. 1/15, natomiast rzut parteru wskazuje w tabeli pomieszczeń na wykończenie posadzki płytkami. Proszę więc o potwierdzenie, że w pom. 1/15 należy wykonać parkiet dębowy.


Odp. Potwierdzamy iż, w pom. 1/15 należy wykonać parkiet dębowy.

 

 

11.  Przedmiar poz. 51 oraz 52 dotyczą obłożenia schodów w pom. 1/15 płytkami GRES, natomiast poz. 73 dotyczy wykonania tych samych schodów jako stalowych ze stali nierdzewnej. Proszę o sprecyzowanie, którą wersję wykonania należy przyjąć do wyceny. Jeżeli ma być to obłożenie płytkami to proszę o dodanie pozycji w przedmiarze na wykonanie schodów żelbetowych wraz z udostępnieniem rysunków konstrukcyjnych z zestawieniem stali zbrojeniowej. W przypadku wykonania schodów ze stali nierdzewnej proszę o zamieszczenie rysunku ukazującego detale ich wykonania które są niezbędne do otrzymania wyceny.


Odp. Poz. 51 i 52 przedmiaru robót dotyczy schodów zewnętrznych z pom. 1/15, schody ze stali nierdzewnej wykonać w pom. 1/15

 

12.  Proszę o potwierdzenie, że balustrady należy wykonać zgodnie z opisem w pozycjach przedmiarowych, w innym przypadku proszę o zamieszczenie rysunków z parametrami poszczególnych balustrad.


Odp. Balustrady należy wykonać zgodnie z opisem w pozycjach przedmiarowych.

 

13.  Proszę o potwierdzenie, że wycenie podlega tylko i wyłącznie wyposażenie  wymienione i opisane w przedmiarach robót o parametrach zawartych w opisach pozycji, w innym przypadku proszę o zamieszczenie zestawienia/wykazu wyposażenia, które należy wycenić wraz z jego parametrami.


Odp. Wycenie podlega tylko i wyłącznie wyposażenie  wymienione i opisane w przedmiarach robót o parametrach zawartych w opisach pozycji.

 

14.  Brak w przedmiarach pozycji związanej z wykonaniem wzmocnienia pod centralę wentylacyjną z belek stalowych IPE 140, proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje oraz o zamieszczenie rysunku ukazującego detal wykonania omawianego wzmocnienia.


Odp. Belki stalowe IPE 140 uwzględnić w poz. 247 przedmiaru robót.

 

 

Zamawiający informuje również, iż w SIWZ pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia zostały usunięte poz. pkt. 2.1 wymiana okien oraz 8.15 nagrzewnica wodna, które nie dotyczą przedmiotowego postępowania przetargowego.

 

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Parterpobierz
2. Przyziemiepobierz

 

 

 


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, krajowy numer identyfikacyjny 53781700000, ul. ul. Krakowska  109 , 34114   Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (URL): www.brzeznica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.brzeznica.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.brzeznica.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986ze zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustwy z dnia 23 listopada 2012r - Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529 oraz z 2015r. poz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica , ul. Krakowska 109


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach
Numer referencyjny: ZP.271.344.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Inwestycja pn. : „Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach” polega na remoncie budynku zlokalizowanego przy ul. św. Floriana 3, w miejscowości Sosnowice, na działkach o nr ewidencyjnych 534/3, 534/4. Zakres prac dotyczy w szczególności wykonanie: - robót murowych i betonowych - wymiany stolarki budowlanej - tynków wewnętrznych i malowania - posadek i okładzin ścian - ślusarki budowlanej - prac instalacji wod. - kan., centralnego ogrzewania, elektrycznych, klimatyzacji i wentylacji - robót zewnętrznych Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określają: a) Dokumentacja projektowa w tym zgłoszenie robót – załącznik nr 9 do SIWZ b) Przedmiar robót – z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45262500-6

45421000-4

45310000-3

45430000-0

45440000-3

45330000-9

45410000-4

 

 

 

 

 

 


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-04-30

 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług: - co najmniej 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278). co najmniej jedną osobą, która posiada  uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branżach: sanitarnej, gazowej i elektrycznej - dla kierowników robót. Osoba kierująca robotami elektrycznymi winna dodatkowo posiadać kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie urządzeń i instalacji na stanowiskach eksploatacji E i D. - Zakres wykonywanych przez nich czynności , z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ. - Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych, b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ – Wykaz osób. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł. /słownie : piętnastu tysięcy złotych 00/100/ 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 8.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109, Bank Spółdzielczy Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena za całość zamówienia

60,00

Okres gwarancji

40,00

 

 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja jednoetapowa Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zostały określone w projekcie Umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania :

 Informujemy, iż  poniżej zamieszczono przedmiar robót w pliku źródłowym xml. pozwalający na import do aplikacji dziedzinowej programów kosztorysowych.

 

1. SIWZ wraz z załącznikami pobierz
2. Przedmiar - XMLpobierz