EFR MAL PROW

 

ZP.271.344.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

               Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach”

1. Informuję, że wpłynęły 4 oferty, z których została wybrana oferta nr 3 wykonawcy :

 

 Firma Usługowo Remontowo Budowlana ANDRZEJ SZYMULA

    Łączany ul. Zagroda 4

34-115  RYCZÓW

 

 

Za całkowitą cenę ryczałtową:  brutto = 695.618,66 zł. Słownie brutto : sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 66/100                                                  

Okres gwarancji: 84 miesiące .

Jest to oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym w niniejszym postępowaniu, Wykonawca spełnia warunki udziału postępowania.

2. Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Liczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji
Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.


„MAR-BUD” Marian Kowalówka

Zakład Remontowo - Budowlany

32-051 WIELKIE DROGI, k/Skawiny Ochodza 117


48 pkt.


40 pkt.


88 pkt.

2.


Zakład Remontowo – Budowlany

Marian Sikora

Os. Niwa 103A

34-400 NOWY TARG

36 pkt.40 pkt.76 pkt.
3.


Firma Usługowo Remontowo Budowlana ANDRZEJ SZYMULA

Łączany ul. Zagroda 4

34-115 Ryczów

 

60 pkt.40 pkt.

100 pkt.

4.


Personel Group Sp. z o.o.

ul. Św. Filipa 23/4

31-150 KRAKÓW – lider konsorcjum

MAJER Piotr Majerski

Ul. Chałupnika 4/75

31-464 KRAKÓW

46 pkt.40 pkt.86    kt.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Oryginał Pisma do pobrania >> pobierz