Ogłoszenie nr 510042634-N-2019 z dnia 06-03-2019 r.

 

Gmina Brzeźnica: Zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Paszkówce na pomieszczenia sal lekcyjnych i pomieszczenia biurowe


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 508328-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Paszkówce na pomieszczenia sal lekcyjnych i pomieszczenia biurowe

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.30.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Inwestycja pn. : „Zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Paszkówce na pomieszczenia sal lekcyjnych i pomieszczenia biurowe” zlokalizowana w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce ul. Wadowicka 38, 34-113 Paszkówka na działce o nr ewidencyjnym 126/3. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty remontowo budowlane, w tym: -Roboty rozbiórkowe -Roboty remontowe na parterze (ścianki działowe, tynki, gładzie gipsowe, malowanie) -Strop nad parterem (impregnacja grzybobójcza, ognioochronna drewna, przeciwwilgociowa i przeciw wodna z folii polietylenowej ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB3 gr. 25 mm, wraz z wypoziomowaniem na istniejących belkach stropu drewnianego, tynki, gładzie, malowanie, posadzki) -wykonanie ścianek działowych GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem z wełny mineralnej, tynki, płytki, malowanie ścian na poddaszu, Licowanie ścian płytkami na klej, -Stolarka okienna i drzwiowa na poddaszu (drzwi pożarowe EI 30, drzwi - płytowe wewnętrzne, drzwi - harmonijkowe, okna z obróbką obsadzenia EI30, obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych, obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej -Biały montaż (ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym, umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, wpusty ściekowe z kratką ze stali nierdzewnej ,bateria umywalkowa, 2. Instalacje wod – Kan, gaz -Demontaże -Instalacja wodociągowa -Kanalizacja sanitarna -Instalacja gazowa -Instalacja c.o. 3. Instalacje elektryczne -Instalacja elektryczna stan surowy -Tablice rozdzielcze -Oprawy -Osprzęt elektryczny -Instalacja telefoniczna, komputerowa -LAN, RTV-SAT, monitoringu -Pomiary elektryczne -Instalacja detekcji gazu

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3, 45311000-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 235751.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Tomasz Kozioł ART-BUD
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Ryczów
Kod pocztowy: 34-115
Miejscowość: Ryczów
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 243004.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243004.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 288850.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.