ZP.271.46.2019

               

 

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, położonych na terenie Gminy Brzeźnica”

                

Zamawiający Gmina Brzeźnica działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 7, w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm. ) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, położonych na terenie Gminy Brzeźnica”

 

Uzasadnienie

 

            W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty :

 

Numer ofertyFirma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

zł.

 

Aspekt środowiskowy tj. emisja spalin do środowiska

Warunki płatności
1.

 

FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 ZABRZE

1.885.021,20

 

- poniżej normy EURO 4

- 2 sam.

- norma EURO 4

– 2 sam.

- Norma Euro 5 lub wyższa

- 2 sam.

 

30 dni

2.

 

P.U.K. „EMPOL”

Sp. z o.o.

Os Rzeka 133

34-451 TYLMANOWA

 

1.624.784,40

- Norma Euro 5 lub wyższa

- 6 sam.

30 dni

 

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 765.933,30 złotych brutto.

 

Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców okazały się droższe od zaplanowanych środków finansowych na wykonanie całości zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki zamawiający stwierdził, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższa ceną.

Ponieważ oferta z najniższą ceną spośród wszystkich ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, badanie i ocena ofert złożonych w postępowaniu oraz wybór oferty najkorzystniejszej nie były konieczne, jeżeli chodzi o zaistnienie przesłanek do unieważnienia postępowania.

Wobec powyższego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Oryginał Pisma >> pobierz

 


 

Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD

WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI,  POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.46.2019