ZP.271.59.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.03.2019r w postępowaniu przetargowym pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania :

Zadanie 1.  Remontu drogi gminnej Nr K470036 w miejscowości Łączany ul. Kolejowa w km 0+100 – 0+270 i 0+287 – 0+810

Zadanie 2. Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470010 Nowe Dwory – Brzeźnica w km 0+248 – 0+267 ”.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie :

 

Zadanie 1 – 319.841,85 zł.

Zadanie 2 – 139.994,82 zł.

Zadanie 1 - Remontu drogi gminnej Nr K470036 w miejscowości Łączany ul. Kolejowa w km 0+100 – 0+270 i 0+287 – 0+810

 


Nr oferty

Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/

60%


Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%
3.


PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 Klecza Górna


197.998,17

84 miesiące gwarancji
4.


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”                       Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice


198.089,50

84 miesiące gwarancji

6.


EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

32-400 Myślenice

Polanka 315


254.515,67

84 miesiące gwarancji

 

Zadanie 2 Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470010 Nowe Dwory – Brzeźnica w km 0+248 – 0+267

 


Nr oferty

Nazwa Wykonawcy


Cena oferty / brutto/

60%


Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%
1.


BAU TECH GROUP Sp. z o.o.

33-100 TARNÓW


201.710,14

84 miesiące gwarancji
2.


MOSTAR SP. z o.o.

39-400 TARNOBRZEG


156.144,59

84 miesiące gwarancji

5.


Firma Budowlana Q-BUD

Janusz Kułach

32-500 BALIN


164.999,90

84 miesiące gwarancji

7.


FHU WOLF Sylwester Warmuz

34-114 BRZEŹNICA


134.584,80

84 miesiące gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 28.03.2019r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał pisma > pobierz